สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

องค์ความรู้นวัตกรรม

Target :
นักเรียน/นักศึกษา
สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
หน่วยงานภาครัฐ

NIA มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยหน่วยงานและโครงการภายใต้สำนักงานฯ ที่ดำเนินกิจกรรมในการสร้าง "องค์ความรู้นวัตกรรม" มีดังต่อไปนี้

1. สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI)

เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการนำการมองอนาตมาใช้ในการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต เพื่อนำไปสู่การออกแบบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

บริการของ IFI

 • Trend Report บริการข้อมูลที่สะท้อนแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • Foresight Workshop จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดสำหรับออกแบบภาพอนาคต
 • Training Course จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถด้านการมองอนาคต
 • Research Collaboration การวิจัยร่วมด้านการมองอนาคตในโจทย์และประเด็นเป้าหมาย

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program: IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินและผลักดันองค์กรให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้มองเห็นโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสถาบันมีบริการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรใน 3 ระดับ ดังนี้

 1. การประเมินศักยภาพออนไลน์ (Online Self Evaluation)
 2. การประเมินศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (On-site Assetment)
 3. การบริการอบรมและให้คำปรึกษา (Development Program)

3. สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)

เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ทั่วประเทศสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างคนให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายนวัตกรคิดเคลื่อนนวัตกรรม INNOVATOR T.R.I.B.E.:  โดยเชื่อมั่นว่า "ทุกคนมีพลังนวัตกร" ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ทุกล้วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรคิดเคลื่อนนวัตกรรมได้ 

โดยหลักสูตรและกิจกรรมของสถาบันฯ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ "2S Development" 

 • มีหลักสูตรและกิจกรรม ได้แก่ STEAM4INNOVATOR และ STARTUP THAILAND LEAGUE
 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/2sdevelopment/

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร "3E DEVELOPMENT" 

โดยในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร จะมุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมใน 3 กลุ่ม (3E) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ องค์กร เเละ ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่

 • ผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR) ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบด้วย 13 หลักสูตร เช่น SPACE-F, INNO4FARMERS: AGTECH INCUBATION PROGRAM, PIN : Pioneering Innovator Network, ARI-TECH CAPABILITY สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/entrepreneur/
 • องค์กร (ENTERPRISE) องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ IDE TO IPO, SME TO IBE, IOP สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/enterprise/
 • ผู้บริหาร (EXECUTIVE) ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ CCIO : Chief City Innovation Officer, PPCIL : Public and Private Chief Innovation Leadership สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/executive/

โครงการสำหรับคุณ

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด