homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder Apprentice 2564

เลขที่ อ0014/2564

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

เลขที่ อ0013/2564

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ อ0012/2564

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0010/2564

สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

เลขที่ อ0009/2564

สร้างเมื่อ : 13 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 2 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 2)

เลขที่ อ0076/2563

สร้างเมื่อ : 30 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

อ0073/2563

สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่ อ0072/2563

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน

เลขที่ อ0071/2563

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365

เลขที่  อ0070/2563

สร้างเมื่อ : 8 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

เลขที่ อ0069/2563

สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2566)

เลขที่ อ0068/2563

สร้างเมื่อ : 3 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด