homekeyboard_arrow_rightกระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแก๊สแบบอัตโนมัติ

GISS

GISS กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแก๊สแบบอัตโนมัติ
นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการขึ้นรูปโลหะผสมชนิด non-ferous ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ (die casting) โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบกึ่งเหลวด้วยวิธีการปล่อยฟองแก๊ส (gas induced semi-solid forming) ด้วยอุปกรณ์หัวปล่อยฟองแก๊สเฉื่อยให้น้ำโลหะขึ้นรูปจากภายในบางส่วนจนอยู่ในสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (slurry) เพื่อลดปัญหาการเกิดฟองอากาศภายในชิ้นงาน และเพิ่มคุณสมบัติการไหลให้สามารถฉีดลงบนแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูงได้