homekeyboard_arrow_rightคู่มือกลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านนวัตกรรม

คู่มือกลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านนวัตกรรม


ผู้แต่ง: -

จำนวนหน้า: 12 หน้า


รายละเอียด

กลไก MIND CREDIT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ (10 สาขา) ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการวัตกรรมไทยให้พร้อมในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน