homekeyboard_arrow_rightซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำจากการสังเคราะห์สารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ AEROS

“AEROS” ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำจากการสังเคราะห์สารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ โดยเปลี่ยนสารละลายโซเดียมซิลิเกตให้เป็นซิลิกาซอล ซึ่งเป็นซิลิกาอยู่ในรูปคอลลอยด์ และปรับสภาวะให้เหมาะสมเพื่อให้โครงสร้างเปลี่ยนเป็นเจล หลังจากนั้นปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของเจลให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ และแทนที่น้ำภายในเจลด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีแรงตึงผิว และจุดเดือดต่ำ ก่อนทำให้แห้งที่อุณหภูมิและความดันปกติเพื่อไม่ให้โครงสร้างของเจลยุบตัว ซึ่งวธิ กี ารดงั กลา่ ว ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการสังเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่ำรวมทั้งซิลิกาแอโรเจลที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ