homekeyboard_arrow_rightผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรูผักอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรูผักอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชสายพันธุ์ไทย Steinernema siamkayai ที่มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง และเหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทย โดย Steinernema sp. อยู่ในสภาพเชื้อสดระยะเข้าทำลาย (infective juvenile) มีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดด้วยวิธีการฉีดพ่น และมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม