สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ระบบบริการสภาพภูมิอากาศ อัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่

News d-none 11 มกราคม 2561 4,173

ระบบบริการสภาพภูมิอากาศ อัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเพาะปลูกและสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกทั้งแบบ Outdoor Farming และ Indoor Farming ประกอบด้วยPlant Sensor Module Microclimate และ Soil/Water Module และนำไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น server กลางผ่านเครือข่าย 3G และ 4G ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละพื้นที่จะถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งของตนล่วงหน้าช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ