homekeyboard_arrow_rightสัมมนา “AgTech Innovation Forum @สุรนารี”

สัมมนา “AgTech Innovation Forum @สุรนารี”

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center, ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร ทั้งที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ Startup SE ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum @ สุรนารี” ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 . ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการนำเสนอแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ร่วมกับการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการเกษตรที่พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม รวมทั้งการนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ งานวิจัย/หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่สนใจ ตามลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ www.nia.or.th/AgTech ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2562