homekeyboard_arrow_right“e-Aroma” เครื่องมือตรวจวัด กลิ่นข้าวหอมไทย

“e-Aroma” เครื่องมือตรวจวัด กลิ่นข้าวหอมไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดความหอมของข้าวหอมมะลิไทยแบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีแบบลูกครึ่ง (hybrid chemical gas sensors) เพื่อให้มีความจำเพาะกับสาร2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) จากนั้นจึงนำมาเชื่อมต่อกับแก๊สเซ็นเซอร์แบบอุตสาหกรรม (industrial gassensor) เพื่อสร้างให้เป็นระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose) ที่สามารถตรวจวัดค่าความหอม และส่งต่อไปยังส่วนประมวลผลกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่คำนวณและแสดงผลการวิเคราะห์แบบกราฟฟิกผ่านระบบจอสัมผัส เป็นระดับความหอมของข้าวได้ 10 ระดับ