homekeyboard_arrow_rightแผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ Smile feet by Dr.Joe

“Smile feet by Dr.Joe” แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ โดยเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในทางสรีระวิทยาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การกระจายแรงกดของเท้าโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบภาพจำลองแบบสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จนได้แผ่นรองรองเท้าที่ช่วยแก้ปัญหาใหกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้แผ่นรองรองเท้าในราคาที่ถูกกว่าแผ่นรองรองเท้าสั่งตัดจากโรงพยาบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ