homekeyboard_arrow_right“แล็กซ์” น้ำยานาโนป้องกันการ ติดของยางสำหรับกระบวนการ แปรรูปน้ำยางพารา

“แล็กซ์” น้ำยานาโนป้องกันการ ติดของยางสำหรับกระบวนการ แปรรูปน้ำยางพารา

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์น้ำยานาโนป้องกันการติดของยาง ด้วยการปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาค
ซิลิการะดับนาโนเมตรด้วยฟลูโอโรพอลิเมอร์ และการพัฒนาสารยึดติดวัสดุสัมผัสน้ำยางพารา ทำให้มีสมบัติ
ป้องกันการติดของยางสำหรับกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา และลดการสูญเสียยางจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยวน้ำยางและกระบวนการแปรรูปน้ำยางพาราต่อเนื่อง