homekeyboard_arrow_rightโรงนาเกษตรอุตสาหกรรมระบบปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร

โรงนาเกษตรอุตสาหกรรมระบบปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านกระบวนการปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร ด้วยการจัดการแปลงปลูกชนิดบ่อคอนกรีตขนาดเล็กแบบหมุนเวียนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเพาะปลูก ส่งผลให้สามารถเก็บรวบรวมตอซังข้าวและฟางข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและไม่มีของเสียออกจากระบบ นอกจากนี้ ระบบยังใช้แรงงานในการดำเนินงานจำนวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน