homekeyboard_arrow_right3 ทุนนวัตกรรม อัปเกรดคุณภาพชีวิตคนเมืองและชุมชน

3 ทุนนวัตกรรม อัปเกรดคุณภาพชีวิตคนเมืองและชุมชน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! 


NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดในสังคมไทยได้จริง โดยเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ทุนสนับสนุนมูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/โครงการ) สำหรับหัวข้อที่เปิดรับอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ social.nia.or.th/2020/city2020

ทุนนวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก

ขยะพลาสติก หนึ่งปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องเผชิญ ซึ่งแม้ประเทศไทยจะเริ่มมีการรณรงค์งดใช้พลาสติก Single-use แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการขยะพลาสติกที่มีมากถึง 2.7 ล้านตัน/ปี NIA จึงกำลังมองหาไอเดียนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติก บริหารและกำจัดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และนำขยะพลาสติกไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ 


โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่

- การจัดเก็บขยะพลาสติก 

- การคัดแยกขยะพลาสติก

- การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก

- การกำจัดขยะพลาสติก 

- การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก


คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

- เป็นองค์กรเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่

หรือ

- เป็นมูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่มีไอเดียพัฒนานวัตกรรมและมีความร่วมมือในระดับพื้นที่

ทุนนวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการพัฒนาเมือง การปรับตัวของภาครัฐนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้ว ยังเป็นผู้ให้บริการสาธารณะหลายอย่าง ที่จำเป็นต่อผู้อยู่อาศัย ซึ่ง NIA จึงเปิดรับไอเดียนวัตกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนวัตกรรมเชิงนโยบาย และนวัตกรรมให้บริการ ที่สร้างสรรค์โดนใจ เอื้อประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน


โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่

- การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ

- ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- การเข้าถึงบริการสาธารณะ

- การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ


คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

- เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่


ทุนนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว ด้วยสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากถึง 12 ล้านคน (ราว 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด) และเพื่อรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป NIA จึงเปิดรับไอเดียนวัตกรรมที่จะช่วยให้คนสูงวัยสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ และอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองได้สะดวกสบาย ไม่ต่างจากวัยรุ่นหรือวัยทำงาน 


โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่

- การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ 

- การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 

- การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 

- การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ 

- การจ้างงานผู้สูงอายุ 

- กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 

- นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ


คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

- เป็นองค์กรเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่

หรือ

- เป็นมูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่มีไอเดียพัฒนานวัตกรรมและมีความร่วมมือในระดับพื้นที่