homekeyboard_arrow_rightสนช. สร้างเครือข่าย AgTech.AI เพื่อนำเทคโนโลยีเชิงลึกพลิกโฉมการเกษตรไทย

สนช. สร้างเครือข่าย AgTech.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย

ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ(AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep Tech และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของสตาร์ทอัพ

ดังนั้น สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) จึงริเริ่มการจัดงานสัมมนาและสร้างเครือข่าย “AgTech.AI Connect” ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Auditorium District C, True Digital Park ชั้น 6 สถานี BTS ปุณณวิถี

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี (System Integrator) สตาร์ทอัพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech.AI Connect” ตามสถานที่ วัน-เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ในงานนี้ท่านจะได้คำตอบว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างไร โดยเป็นการนําเสนอ ความเป็นไปได้ของการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตรในระดับโลกและประเทศไทย การลงทุนด้าน AI และ ตัวอย่างการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรด้วย AI ให้ประสบความสําเร็จ ร่วมกับการนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา การแสดงโปสเตอร์งานวิจัยและธุรกิจการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร ร่วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเอไอในการเกษตรอันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CK3oVGE1A18zH13c8 หรือ สแกน QR code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 8 กันยายน 2562)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thinnawat@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)


#NIA #ABCcenter #AgTech #AIConnect #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ