homekeyboard_arrow_rightNIA และผู้ประกอบการ เข้าคารวะและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

NIA และผู้ประกอบการ เข้าคารวะและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

คณะเจ้าหน้าที่จาก สนช. และผู้ประกอบการ เข้าคารวะและปรึกษาหารือร่วมกับ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรและอาหาร (AgTech and FoodTech Startup) ที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Landing Pad และ Launching Pad โดยระยะเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรและอาหารจากนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์ ที่พร้อมจะสร้างแนวคิดรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนาแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรและอาหารระดับนานาชาติ (Global Acceleration Programs)