homekeyboard_arrow_rightNIA พร้อมคณะเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมประชุม

NIA พร้อมคณะเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมประชุม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. พร้อมคณะ ได้มีโอกาสเข้าพบ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมประชุม "1st Asia-Pacific Innovation Forum" และสรุปผลการประชุมหารือระหว่าง สนช. กับหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อธิบายกรอบการทำงานของสำนักงานในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ทั้งในส่วนของกรอบการให้ทุนสนับสนุน การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการทูตนวัตกรรม ตลอดจนหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรม ศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน Startup Ecosystem ระหว่างไทยและอิหร่าน เพื่อแสวงหาโอกาสการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต่อไป

#NIA #Startup #Ecosystem #PacificInnovationForum2019 #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ