homekeyboard_arrow_rightกลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรรมดี ๆ ที่จุดประกายไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรรมดี ๆ ที่จุดประกายไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน


NIA ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม GenZGenBiz Innovation Camp (ค่าย2)  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่าย 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภาคใต้ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ที่มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนให้มีกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรุ่นเยาว์ของประเทศ จึงได้มีการคัดเลือกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 ทีม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเมือง ด้านวิถีการดำเนินงาน 

ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากรและทีมโค้ชที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และด้านการวางแผนธุรกิจ ซึ่งเมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ทาง NIA และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะร่วมกันผลักดันกลุ่มน้อง ๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกองทุนยุวสตาร์ทอัพในลำดับถัดไป