homekeyboard_arrow_rightNIA ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการการขับเคลื่อน “ระบบนวัตกรรมภูมิภาค”

NIA ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการการขับเคลื่อน “ระบบนวัตกรรมภูมิภาค”

NIA ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการการขับเคลื่อน “ระบบนวัตกรรมภูมิภาค” เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมและนำไปต่อยอดธุรกิจยังท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล รองรับการแข่งขันในระดับสากล นับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับความสามารถและความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมของธุรกิจระดับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนต่อไป

NIA มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง รวมถึงขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ผ่าน “การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่” ครอบคลุมทั้งระดับย่าน เมือง และภูมิภาค

ที่ผ่านมาได้ริเริมการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกระดับภูมิภาค (Deep-Tech Regionalization) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สนับสนุนไปจำนวน 4 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 3.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน 18 ล้านบาท ได้แก่ น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโคนม ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจคุณภาพอสุจิเพิ่มอัตราการผสมติดของปศุสัตว์เพศเมีย และแพลตฟอร์มสำหรับตรวจจับการเป็นสัดในโคนม เป็นต้น