homekeyboard_arrow_rightกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โดยมีบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายภาคใต้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึ่งประสงค์ในอนาคตขององค์กร

#ForesightToolsDemonstrationWorkshop #Foresighttoolsbox #IFI #NIA