homekeyboard_arrow_rightผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ITE HCMC 2019 ครั้งที่ 15 ณ โฮจิมินห์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ITE HCMC 2019 ครั้งที่ 15 ณ เมืองโฮจิมินห์

NIA นำทีมโดย คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “The Importance of Encouragement Policies of Regulatory Agencies in The Development of Tourism Startup” และ “Ecosystem and Value Chain of Tourism Startup Products” ที่งาน ITE HCMC 2019 ครั้งที่15 ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิสัยทัศน์และความท้าทายระหว่างธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโดยมีรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนชั้นนำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

ภายในงานเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนามและลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (CLMV) ในธีม Travel Gateway to Asia โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 35,000 ราย และบริษัทจัดแสดง 350 บริษัท มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Buyer) เข้าร่วมงานมากกว่า 300 ราย

#NIA #Innovation #StartupThailand