homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดเวที “INNO4FARMERS” จับคู่ 10 สตาร์ทอัพสายเกษตรกับบิ๊กเอกชน ทรานส์ฟอร์มการเกษตรไทย

NIA เปิดเวที “INNO4FARMERS” จับคู่ 10 สตาร์ทอัพสายเกษตรกับบิ๊กเอกชน ทรานส์ฟอร์มการเกษตรไทยก้าวหน้าด้วย 3 เทคโนโลยีเชิงลึก


โครงการ Inno4Farmers เป็นโครงการที่ NIA ต้องการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่อยู่ในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง และมุ่งยกระดับเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินการอยู่ไปสู่เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ซึ่ง NIA ได้เตรียมผลักดันให้สตาร์อัพในโครงการให้มีการขยายโมเดลการทำธุรกิจแบบ B2C ไปสู่ B2B ด้วยการจับคู่กับสตาร์ทอัพกับบริษัทพันธมิตรด้านการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 13 แห่ง เพื่อให้มีโอกาสเสริมกำลังความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค กลยุทธ์ทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Pain Points) ของภาคเกษตร 

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) จัดงาน Inno4Farmers: The First AgTech Co-Creation Program รอบ Demo Day โดยได้รับเกียรติจาก นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา และ นายสุวัฒน์  มีมุข กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ร่วมทั้งมีบริษัทพันธมิตรในโครงการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก จาก 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตร 

ทั้งนี้ ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน โดยมุ่งหวังให้โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “Inno4Farmers” ซึ่งเป็นโปรแกรม Pre-acceleration เพื่อเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทย อยู่ในระยะเริ่มต้นที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาแล้ว พร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ ที่สำคัญคือ ต้องมีเทคโนโลยีเชิงลึกไปประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตร ให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการพลิกโฉมการเกษตร โดยเป็นโครงการแรกของไทยที่มีการร่วม Co-Creation ได้ร่วมทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Pain Points) ของภาคเกษตรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดเป็นลูกค้าคนแรกให้กับสตาร์ทอัพ หรือพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันต่อไป ทำให้เกิดการขยายโมเดลการใช้งานจากธุรกิจส่งต่อไปยังเกษตรกรในเครือข่ายต่อไป

สำหรับโครงการนี้ NIA มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก 3 กลุ่ม ที่มีความเหมาะสมต่อบริบทการเกษตรในประเทศไทย มี 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่เข้ารอบโครงการแยกตามกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1. เทคโนโลยี Artificial Intelligent หรือ AI ได้แก่ 
1. EASY RICE ผู้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
2. HyPerm&CheckMate ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI สำหรับการตรวจวัดคุณภาพของตัวอสุจิ และตรวจจับภาวะเป็นสัดในปศุสัตว์
3. OZT Robotics ผู้พัฒนาระบบ AI เพื่อตอบโจทย์ทางการเกษตร

กลุ่มที่ 2. การใช้ BigData, IoT และ Sensors ได้แก่
4. Artificial anything เซ็นเซอร์แม่นยำสูงเพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในของเหลวด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5. BSFR TECH เครื่องวัดปริมาณแป้งและคุณภาพของหัวมันสำปะหลังในแปลงปลูกแบบไม่ทำลายชนิดพกพา
6. Energy of Thing ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับการเกษตร
7. Rodai Smart Farm เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่มีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการใช้งาน
8. UpSquare ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 3. หุ่นยนต์ (Robotics) และ ระบบอัตโนมัติ ได้แก่
9. Novy Drone อากาศยานไร้คนขับสำหรับการตรวจสอบป้องกันโรคและศัตรูพืช
10. RIM ระบบควบคุมและนำทางเรือรดน้ำไร้คนขับเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย และให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันนี้ กล่าวว่า “สตาร์ทอัพด้านการเกษตร ยังมีจำนวนน้อยและยังขาดแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ จึงหวังว่า “โครงการ Inno4Farmers ” จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเข้มแข็ง โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่แบบ B2B ที่เริ่มต้นจากบริษัทขนาดใหญ่ สามารถตอบโจทย์ธุรกิจเกษตรส่งต่อไปยังเกษตรกร เพื่อให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกษตรของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว”
.
นอกจากนี้ นายธนารักษ์ ยังให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัล THE BEST STARTUP IN AGTECH SOLUTIONS & GROWTH ให้แก่ทีมที่ได้รับคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รางวัล ได้แก่ ทีม HyPerm&CheckMate และรางวัล THE POPULAR STARTUP IN AGTECH SOLUTIONS & GROWTH AWARD ให้แก่ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ทีม Novy Drone
.
ทั้งนี้ NIA โดย ABC center มุ่งหวังว่า DeepTech สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากโครงการนี้ จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก และเกิดการขยายผลต่อยอดไปยังเกษตรกร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ได้ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
.