homekeyboard_arrow_rightNANA หุ่นยนต์ฝึกสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย

NANA หุ่นยนต์ฝึกสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย


นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ จาก บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในปัจจุบันที่ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่ค่อยสนใจการเรียน มองการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ
หุ่นยนต์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ ชื่อว่า NANA นี้ ถูกพัฒนาต่อยอดจากหุ่นยนต์เวอร์ชั่นแรกที่ชื่อ NAO ให้มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการออกแบบท่าทางและอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าของสัมผัสถึงความฉลาด และรู้สึกเสมือนหุ่นยนต์มีชีวิตจริง และเชื่อมโยงการทำงานกับสื่อการสอนในรูปแบบแอพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาการออกแบบให้มีราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ และน้ำหนักที่น้อยลงว่าเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กสามารถหยิบจับ หรืออุ้มไปกับตัวได้ ดังโดยเน้นการออกแบบท่าทางและอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าของสัมผัสถึงความฉลาดและรู้สึกเสมือนหุ่นยนต์มีชีวิตจริง และเชื่อมโยงการทำงานกับสื่อการสอนในรูปแบบแอลพิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น
โครงการนี้ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งในทางเศษฐกิจและสังคม ในการลดการนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์จากต่างประเทศ ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ในประเทศ อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจศึกษาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านนี้เพิ่มขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตได้