homekeyboard_arrow_rightนวัตกรรมไม่ได้อยู่ในแลปอีกต่อไป...นวัตกรรมต้องมี Business Model Innovation

นวัตกรรมไม่ได้อยู่ในแลปอีกต่อไป...นวัตกรรมต้องมี Business Model Innovation


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA มีโอกาสเข้าร่วมแชร์องค์ความรู้กับกิจกรรม “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” ในงาน AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ JUMP to Innovation JUMP over the Challenge และ JUMP with EdTech 

ทั้งนี้ ผอ. ได้เล่าถึงบทบาทภารกิจของ NIA ในการขยายแนวทางขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนา DeepTech ระดับภูมิภาค การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ รวมถึงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม โดยมีประเด็นความท้าทายทั้งในการสร้างคุณค่าองค์กร ห่วงโซ่ระดับโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่มีความหลากหลายสูงขึ้น