homekeyboard_arrow_rightNIA จับมือ AOT เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน

NIA จับมือ AOT เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน

NIA และ AOT ได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม AOT’s Innovation Strategies เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) มุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร (2) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) มุ่งให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (3) นวัตกรรมร่วม (Synergy Innovation) มุ่งบูรณาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ และ (4) นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้และข้อมูล (Data – driven Innovation) มุ่งบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA และนางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT (สายงานยุทธศาสตร์) เป็นพยาน ณ สำนักงานใหญ่ AOT