homekeyboard_arrow_rightNIA สนับสนุนโครงการภาคเหนือ เกม อาร์เทอร์แลนด์ (Artherland) เกมเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ของ บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด

NIA สนับสนุนโครงการภาคเหนือ เกม อาร์เทอร์แลนด์ (Artherland) เกมเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ของ บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด


ในปัจจุบันเด็กไทยนิยมเล่นเกมเป็นจำนวนมาก สถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้ระบุว่ามีเด็กไทยติดเกมมากถึง 2.5 ล้านคน จากเด็กไทย 18 ล้านคน โดยเกมที่เล่นส่วนใหญ่เป็นเกมที่มีความรุนแรง ซึ่งอาจจะทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นได้ ดังนั้นหากมีเกมที่ไม่ใช่ความรุนแรง และเป็นเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ สมาธิ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะเดียวกันสามารถสร้างความสนุกสนานได้ด้วย น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้พฤติกรรมการติดเกมที่ใช้ความรุนแรงของเด็กลดลง

NIA ได้ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับ “โครงการ เกม อาร์เทอร์แลนด์ (Artherland) เกมเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป” ของ บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ซึ่งเป็นโครงการจากภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดย เกม อาร์เทอร์แลนด์ มีเนื้อหาที่ตัวผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้นำหมู่บ้าน เพื่อคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สุดท้ายจะสามารถขยายหมู่บ้านให้ใหญ่ขึ้นเมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ เกม อาร์เทอร์แลนด์ มีความแตกต่างจากเกมทั่วไปคือ ปัญหาหรืออุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในแต่ละด่านนั้น จะถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะตามพฤติกรรมของผู้เล่น ฉะนั้นอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในเกมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และที่สำคัญผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะติดเกม เนื่องจาก เกม อาร์เทอร์แลนด์ ได้สร้างเงื่อนไขของเวลาในการเล่น คือหากมีการเล่นเกมต่อเนื่องเกินเวลาที่ได้กำหนด จะทำให้หมู่บ้านที่สร้างขึ้นเกิดความเสียหาย ฉะนั้นเวลาในการเล่นเกมของเด็กจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ผู้สร้างเกมได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับ ดร. บรรพจณ์ โนแบ้ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในการทำระบบ “Behavior Tracking” และ ได้ตีพิพม์บทความวิชาการเรื่อง “A Study of the endurance behavior of children by using strategy game”

ปัจจุบัน เกม อาร์เทอร์แลนด์ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือน พฤษภาคม 2563 และในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา NIA ได้สนับสนุนให้ โครงการ เกม อาร์เทอร์แลนด์ ร่วมออกบูทในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 (STIF 2019) : Southernmost Technology and Innovation Festival 2019 ณ.โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน และ Startup ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

#NIA #OpenInnovation #Startup #STIF2019 #Artherland #เกมอาร์เทอร์แลนด์