homekeyboard_arrow_rightผู้อำนวยการ NIA ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “Reimagining Innovation”

ผู้อำนวยการ NIA ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “Reimagining Innovation”


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงาน CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “Reimagining Innovation” เปิดมุมมองนวัตกรรมสร้างสรรค์แห่งอนาคต จัดโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม (BCD) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ทั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจได้กล่าวถึง 6 เทรนด์อนาคตนวัตกรรม โอกาสและความท้าทายในมุมมองระดับโลก ดังนี้

1. Crisis in trusts วิกฤตทางความเชื่อ ทำให้ผู้คนตัดสินใจยากขึ้นว่าจะเลือกเชื่ออะไร
2. Massive hack of critical infrastructure การหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าพื้นฐานด้วยวิธีลัดต่าง ๆ
3. Fake news เทคโนโลยีจะทำให้การสร้างข่าวปลอมง่ายดายยิ่งขึ้น
4. Inequality ความไม่เท่าเทียมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ กลุ่มคนชายขอบ และสิ่งแวดล้อม
5. Climate Refugees การอพยพเนื่องมากจากวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม
6. Positive Online community การสร้างเครือข่ายออนไลน์เชื่อมโยงผู้คนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ง่ายขึ้น

และต่อเนื่องด้วย 6 มิติด้านนวัตกรรม ที่จะแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งที่จับต้องได้เพียงเท่านั้น แต่เราสามารถสร้างนวัตกรรมในมิติที่หลากหลาย ดังนี้

1. PARADIGM INNOVATION นวัตกรรมที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ความคิด เช่น Startup เปลี่ยนจากการกู้เงิน เป็นการหาผู้ร่วมลงทุน หรือFinTech ที่เปลี่ยนการจัดการการเงินรูปแบบเดิมให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

2. POLITICAL INNOVATION นวัตกรรมที่ทำให้การบริการของภาครัฐสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

3. SOCIAL INNOVATION นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้ง 3 ด้านได้แก่ กำไร(Profit) คน(People) สิ่งแวดล้อม(Planet)

4. CITY INNOVATION นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่อาศัยจุดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

5. DATA-DRIVEN INNOVATION นวัตกรรมจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าใหม่

6. AESTHETIC INNOVATION นวัตกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ

สุดท้ายก็ได้กล่าวถึงบทบาทของ NIA ที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าด้วยกัน และสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ผ่านกลไล GROOM (การอบรมบ่มเพาะ) GRANT (การสนับสนุนเงินทุน) GROWTH (การสร้างโอกาสในการเติบโต) ที่จะช่วยเสริมแกร่งธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Innovation Nation

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Presentation Slide ได้ที่นี่ https://bit.ly/2Vpg7tu


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #CEOSharing2019 #ReimaginingInnovation