homekeyboard_arrow_right(ปิดรับสมัคร) NIA จัดการฝึกอบรมออนไลน์ IP Webinar ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสิทธิบัตร”

NIA จัดการฝึกอบรมออนไลน์ IP Webinar ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสิทธิบัตร”

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมออนไลน์ IP Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรียากร ศุภฤกษ์บัณฑิต ทนายความ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง

• ภาพรวมของกฎหมายสิทธิบัตรและความสำคัญของสิทธิบัตรต่อผู้ท่ีประดิษฐ์นวัตกรรม
• การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย / ต่างประเทศ
• ภาพรวมการบริหารจัดการสิทธิบัตร

วัน เวลา ฝึกอบรม: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม (จำกัดผู้เข้าชมใน Zoom meeting จำนวน 100 ท่าน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Juthamas.mind@nia.or.th

#IPWebinar #สิทธิบัตร #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ