homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ (NYP) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านนวัตกรรม

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ (NYP) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านนวัตกรรม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ภายใต้กระทรวงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

NIA จึงเห็นความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ ครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค ในการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และไอเดียระหว่างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม การร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โครงการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม โครงการฝึกงาน และการจัดการประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรม

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ Mr.Dennis Ang ผู้อำนวยการอาวุโส NYP ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA และ Mr.Yang Tien เป็นพยาน

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #nanyangpolytechnic #NYP #MOU #innovation