homekeyboard_arrow_rightสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนของ NIA และ TED Fund

สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนของ NIA และ TED Fund

NIA และ TED Fund ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของ สนช.และ TED Fund เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น โดยกำหนดระยะเวลาเงินกู้ตามสัญญาที่ NIA หรือ TED Fund ให้ทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของ สนช. (เศรษฐกิจและสังคม) และ TED Fund

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิ้งก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 https://tinyurl.com/yb5xczc6

(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No. 1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี)

#NIA #TEDFund #SoftLoan