homekeyboard_arrow_rightNIA ได้รับเชิญจาก UNDP ร่วมกล่าวเปิดงาน Asia-Pacific Youth Exchange

NIA ได้รับเชิญจาก UNDP ร่วมกล่าวเปิดงาน Asia-Pacific Youth Exchange

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจาก United Nations Development Programme (UNDP) ร่วมกล่าวเปิดงาน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Youth Exchange) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) อีกทั้งทำให้เกิดความตระหนักและการเป็นผู้นำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับเยาวชน โดยมีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมถึง 16 ประเทศ จากภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก

#NIA #Innovation #UNDP #AsiaPacificYouthExchange #SDGs