homekeyboard_arrow_rightNIA ประชุมร่วมกับ Mr.Bero Rusz ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ จาก Startup Campus Incubator

NIA ประชุมร่วมกับ Mr.Bero Rusz ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ จาก Startup Campus Incubator


NIA ประชุมร่วมกับ Mr.Bero Rusz ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ จาก Startup Campus Incubator ในประเด็นด้านการพัฒนาและผลักดันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) รวมถึงการบ่มเพาะ ให้ทุนสนับสนุนและผลักดันให้เข้าถึง Venture Capital ทั้งนี้ ได้วางแนวทางความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง Startup Ecosystem ของฝั่งประเทศฮังการีไปสู่ประเทศไทยและตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#NIA #Innovation #Startup #VentureCapital #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ