homekeyboard_arrow_rightYMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) จัดพิธี “การลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)” ดึง 6 องค์กร ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ

ทั้งนี้ NIA พร้อมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการดำเนินการพัฒนาการวิจัยภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อให้มีศักยภาพในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา DeepTech ทางด้านชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 5 ปีแรก จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับมาตรการและนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ระยะ 10 ปี จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงกายภาพให้กับพื้นที่เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและทดลองนวัตกรรม การสร้างโครงข่ายสัญจรเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และระยะ 20 ปี จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงกายภาพรองรับและสนับสนุน