homekeyboard_arrow_rightNIA เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุม "The 2nd China-ASEAN Industrial Design & Innovation Forum"

NIA เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุม "The 2nd China-ASEAN Industrial Design & Innovation Forum"

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุม "The 2nd China-ASEAN Industrial Design & Innovation Forum" ณ เมืองหลิวโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1. ความสำคัญของเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในอาเซียนและทั่วโลก

2. บทบาทของภูมิภาคอาเซียนต่อการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

3. สถิติการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายดัชนีชี้วัด

4. ความท้าทายในการพัฒนาด้านนวัตกรรม สามารถจำแนกได้ 3 หัวข้อ ได้แก่

• Area-based Innovation - พื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้พัฒนาที่ดิน บริษัทด้านเทคโนโลยีและภาคประชาสังคมในการวางแผนและดำเนินการร่วมกันบนแพลตฟอร์มย่านนวัตกรรม

• Enterprising Nation - เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็น "Innovation Nation" ผ่าน 2 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ Startup Thailand และ Innovation Diplomacy

• Data-Driven Innovation - โดยการเปลี่ยนแปลงจาก supply-oriented setting เป็น open-innovation การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเชิงลึกมีตั้งแต่อุตสาหกรรมที่ใช้ AI

5. การผนึกกำลังระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาค ASEAN เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน


#ChinaASEAN #INNOVATION #NIA #นวัตกรรม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ