homekeyboard_arrow_rightNIA จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายภาคี 18 หน่วยงาน พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางฯ

NIA จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายภาคี 18 หน่วยงาน พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางฯ

NIA จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายภาคี 18 หน่วยงาน พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค
.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค ร่วมกับภาคเครือข่าย 18 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของแต่ละองค์กรภาคี รวมถึงการวางกรอบแนวทางความร่วมมือใน 4 ด้านได้แก่ 
1. การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืนของเชียงใหม่ 
2. การพัฒนาและเตรียมกำลังคนทางด้านนวัตกรรมของเชียงใหม่ 
3. การพัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีภาครัฐและเอกชน
4. การพัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และบ่งชี้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทางนวัตกรรมของเชียงใหม่ 
.