homekeyboard_arrow_rightNIA จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “การหารือแนวทางและบทบาทการพัฒนานวัตกรรมของ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

NIA จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “การหารือแนวทางและบทบาทการพัฒนานวัตกรรมของ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”


NIA จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “การหารือแนวทางและบทบาทการพัฒนานวัตกรรมของ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ NIA ได้เชิญภาคีมาร่วมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาการทำงานของ NIA ในระยะต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

NIA จะต้องกำหนดบทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะภาพรวมของแผนการพัฒนาสตาร์ทอัพ การเป็น Thailand 4.0 และการแนวทางการพัฒนา BCG โดยต้องสร้างแนวทางการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อย่างเป็นรูปธรรมใน 4 เรื่องที่เป็นเป้าหมายในระยะแรก คือ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว

การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ BCG Model จะไม่ใช่เพียงแค่สร้างหรือพัฒนา DeepTech Startup แต่ต้องศึกษารากของวัฒนธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์เรื่องราว เช่น การสร้างสรรค์เรื่องราวในสถานที่ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ OTOP

NIA ต้องเริ่มพัฒนา Growth for Startup ให้เกิดเป็นเส้นทางการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งนโยบายการจัดสรรงบประมาณข้ามปี หรือ Block Grant Multi-Year Budget ของ อว. จะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้ NIA พัฒนาสตาร์ทอัพได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

นโยบายการผลักดันให้เกิด Entrepreneurs University โดยการจัดตั้งกองทุน Youth Startup Fund เป็นเครื่องมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี Open Lab มากมาย จะต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ และพัฒนาให้เกิด DeepTech ให้ได้ รวมถึงการปรับให้ Regional Science Park ให้เป็น National Innovation Hub โดยทั้งหมดนี้จะสร้างพลังจากศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการวิจัยที่ตอบโจทย์ได้จริง และการสร้าง Entrepreneurs Mindset มาเชื่อมต่อกับ Entrepreneurs University

การพัฒนา Innovation District การลงทุนจะเป็นการสร้างเมือง ไม่ใช่เพียงแค่ย่านที่ตอบโจทย์ Industrial Based เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาให้เป็น Mega Investment ที่มีสตาร์ทอัพกลุ่มต่างๆ มารวมตัวกัน และสร้างการรับรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมาตั้งธุรกิจ Smart Farmer Startup ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างผู้นำนวัตกรรม In Campus Startup Company

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ