homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมนำทีมเครือข่ายยุวสตาร์ทอัพทั่วประเทศกว่า 400 คน บุกทำเนียบร่วมเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ

NIA ร่วมนำทีมเครือข่ายยุวสตาร์ทอัพทั่วประเทศกว่า 400 คน บุกทำเนียบร่วมเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญในอนาคต


ที่ผ่านมา NIA ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดตั้ง “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” ขึ้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสามารถต่อยอดแนวคิดพัฒนาสู่การเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างมูลค่าสูงให้กับประเทศ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ รวมไปถึงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในกับระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพทั้งในมิติพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน ความร่วมมือจากศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ฯลฯ

โครงการนี้จะประกอบด้วย 1) การพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการ Startup Thailand League และ 2) เงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า ซึ่งแบ่งเป็น 3 โปรแกรม คือ 1) INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM 2) UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM และ 3) INNOVATION LABS PROGRAM

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์) หรืออีเมล info@nia.or.th