homekeyboard_arrow_rightทีมพัฒนาธุกิจนวัตกรรมภาคใต้จาก NIA จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคใต้”

ทีมพัฒนาธุกิจนวัตกรรมภาคใต้จาก NIA จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคใต้”


NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมด้วยทีมพัฒนาธุกิจนวัตกรรมภาคใต้จาก NIA จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคใต้” ณ Co working space อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6-7 พ.ย. 62 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุกิจนวัตกรรมในภาคใต้ และผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน open innovation ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย นวัตกรรมคืออะไร? ทำอย่างไรให้สำเร็จในธุรกิจนวัตกรรม? การอธิบายถึงกลไกการให้ทุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วิธีเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ กิจกรรมเสริมปรึกษาแนวทางการขอทุนแบบ 1 ต่อ 1 และกิจกรรม Pitching concept idea

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้จำนวนกว่า 60 ราย และทาง NIA ยังดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึง 30 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th


#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #OpenInnovation #SMEs #Startup