homekeyboard_arrow_rightเข้าสู่ Session ที่ 2 สำหรับโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors

เข้าสู่ Session ที่ 2 สำหรับโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors

✨✨เข้าสู่ Session ที่ 2 สำหรับโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup และจะนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป 

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร (AgTech.AI) ในวันนี้ Tech Advisor ทุกท่านได้รับและได้ทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและปัจจัยในการขับเคลื่อนภาคเกษตร ตั้งแต่ Value Chain ปัญหา ความท้าทาย และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจการเกษตร รวมถึง Insights ของการธุรกิจเกษตร ครอบคลุมทั้งในส่วนของพืชและปศุสัตว์ จากผู้ที่มีประสบการณ์ธุรกิจการเกษตรมายาวนาน ซึ่งเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI จะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาตอบโจทย์ Pain Point ทางการเกษตร อาทิ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพอากาศที่จะเป็นประโยชน์กับการทำนายผลผลิต การทำนายโรคระบาดในฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยี IoT ที่ช่วยประเมินพฤติกรรมสัตว์จากการตรวจจับเสียง เพื่อตรวจจับหาความผิดปกติ เป็นต้น

ขอขอบคุณ คุณพรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Wellness & Startups บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และคุณรุจเวทย์ ทหารแกล้ว ที่ปรึกษากรรมการบริหาร เครือเบทาโกร ที่สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์และโจทย์ทางธุรกิจที่ทำให้ Tech Advisors ทุกท่านได้เข้าใจถึง Pain Points จากผู้ที่อยู่ในธุรกิจการเกษตรอย่างแท้จริง