homekeyboard_arrow_rightโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

Join Our Playground!
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ดำเนินการภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2563

เตรียมพบกับสนามการเรียนรู้อันแสนสนุก เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลายที่จะทำให้ลืมการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะได้ผ่านด่านการคิดค้นต่างๆ ที่จะพาน้องๆ และคุณครูก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร นำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ! กับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ผ่านกระบวนการคิดแบบ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. โดยจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างครูผู้สร้างนวัตกร 250 ชีวิต ไปร่วมสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ในโรงเรียนกว่า 10,000 คน ร่วมกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากทั่วประเทศ

สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) คืออะไร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทย ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจอย่างสมบูรณ์ บนสาระเนื้อหาด้านการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ภายใต้โครงการสื่อสารรณรงค์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) “Clean Energy for Life – ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal - UN) อาทิ เป้าหมายที่ 7 “Clean and Affordable Energy - พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 

แนวคิดของโครงการเป็นไปเพื่อส่งเสริมแนวคิดรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา สร้างความตระหนักและเน้นความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทางทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน ชุมชน สู่การนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ในรูปแบบการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระจายกลับคืนสู่สังคม (Circular Economy)

ตลอดโครงการโรงเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การอบรมครูเพื่อให้กลายเป็นผู้สร้างนวัตกร ได้รับเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ อบรมหลักสูตรและออกแบบการสอนด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และขยายผลไปยังนักเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้จากทีมงานคุณภาพของโครงการภายใต้การดำเนินการของสนช. อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากองค์กรต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแขนง

เหล่านักเรียนนวัตกรรุ่นเยาว์ จะได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพผ่านสนามการเรียนรู้ อันประกอบด้วยสนามย่อย 4 ด่านได้แก่

  • ด่านที่ 1 - EDTRICITY: นักเรียนกว่า 10,000 คน เรียนรู้กระบวนการค้นหาแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโอกาสทำได้จริงเป็นนวัตกรรม ผ่านระบบจัดการศึกษาออนไลน์ (Learning Management System: LMS) และทำการคัดเลือกให้ได้สุดยอดไอเดีย 250 ไอเดียเพื่อเข้าสู่ด่านถัดไป
  • ด่านที่ 2 - ELECTRIC FIELD: พา 250 ทีมตัวแทนจาก 50 โรงเรียน ลงลึกพัฒนาไอเดียจากด่านแรกให้ชัดเจน ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ให้ใช้งานได้จริงเชิงเทคโนโลยีและเชิงธุรกิจการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ ห้องทดลอง ห้องสมุด รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและคัดเลือกอย่างเข้มข้นให้เหลือ 25 ต้นแบบนวัตกรรมไปเข้าค่ายนวัตกร
  • ด่านที่ 3 - ELECATHON: ค่ายพัฒนานวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมสุดพิเศษ ที่เข้มข้นและลงลึกทุกรายละเอียดไปยังรอบชิงชนะเลิศ
  • ด่านที่ 4 - VOLTAGE STAGE: เวที Pitching รอบชิงชนะเลิศที่เหล่านวัตกรจะได้นำเสนอผลงาน 25 นวัตกรรมในเวทีระดับประเทศ กับเหล่าผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หรือกองทุนที่สามารถร่วมลงทุนให้นวัตกรรมหรือธุรกิจที่โดดเด่น (Venture Capital Investors) ซึ่งจะพาฝันของน้องให้เป็นรูปธรรม โดย 10 สุดยอดผลงานจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อสำนักต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก

หลังจากผ่าน 4 ด่านไปแล้ว 10 สุดยอดทีมนวัตกร จะถูกคัดเลือกเหลือ 5 ทีมเพื่อไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในต่างแดน

“STEAM4INNOVATOR” คืออะไร
รู้จัก STEAM4INNOVATOR ได้เพิ่มเติมที่นี่

โรงเรียนของเราสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ พิจารณาจากเกณฑ์ใด
เพียงคุณเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยหากมีคุณสมบัติและความพร้อมในการร่วมจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/4jcA62YWrqaaRLbC8
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 18 มกราคม 2564
ผ่านทาง Facebook Fan Page: STEAM4INNOVATOR

ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ Facebook Page: STEAM4INNOVATOR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: steam4innovation@gmail.com

#TheElectricPlayground #STEAM4INNOVATOR #NIA #CleanEnergyForLife #กกพ