homekeyboard_arrow_rightNIA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสวีเดน

NIA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสวีเดน

NIA นำโดย คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมด้วยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสวีเดนเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา


โดยเข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Innovative Ecosystem for Sustainable Development: Grooming Startups and Unicorns ภายในงานสัมมนาออนไลน์ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021, "From Green and Inclusive Development to Business Opportunity” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 


ทั้งนี้ คุณธีรีสา คุณปริวรรต และวิทยากรท่านอื่นๆ ยังได้ร่วมอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ อาทิเช่น แนวทางการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นระหว่างไทยและสวีเดน นโยบายและกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่การเป็น unicorn และช่องทางการเจริญเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ แนวทางการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นต่อสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล การนำความรู้ทางนวัตกรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจ และการตระหนักถึงเป้าหมาย Sustainable Development Goals หรือ SDGs เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การประกอบธุรกิจ เป็นต้น