home keyboard_arrow_right ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานประจำปี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลการเงิน ปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ