homeข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศักยภาพภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือและเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม

ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศักยภาพภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือและเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมรายสาขา ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรูปแบบเศรษฐกิจนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

5 เม.ย. 2564

สนช. นำโดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ภายในงานนิทรรศการเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global : Visions of Isan) ซึ่งจัดขึ้น ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว สนช. ยังได้จัดแสดงสินค้านวัตกรรม 2 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 เมษายน 2564 สนช. นำโดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ภายในงานนิทรรศการเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global : Visions of Isan)

5 เม.ย. 2564