homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

NIA เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม NIA จึงได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า สำหรับการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการจัดประกวดในปีที่ผ่านมาในหลายด้าน ดังนี้

1. Prestige: การสร้างความทรงเกียรติสูงสุดและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยใช้ชื่อเดียวกันว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ รวมถึงมีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลขึ้นใหม่

2. Recognition: การสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครประกวด และการประกาศผล ผ่านทางเว็บไซต์เดียว www.award.nia.or.th 

3. Standard: การสร้างมาตรฐานตัดสินรางวัลผ่านการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมเพียงชุดเดียวเพื่อตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 4 ด้าน

การแบ่งเป็นประเภทการประกวดรางวัล

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวให้รายละเอียดการจัดประกวดรางวัลฯ ในแต่ละด้านว่ามีการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของผลงานที่เข้าร่วมประกวด ดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร
- ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : การจ้างงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) : การจ้างงาน 50-200 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50-200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) : การจ้างงานไม่เกิน 50 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร
- ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) : องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Governmental Organization) : สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล วิสาหกิจชุมชน องค์กรนอกภาครัฐ- ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector)

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน
- ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- ประเภทการออกแบบบริการ (Service Design)

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ แบ่งเป็น 4 ประเภท
- ประเภทเนื้อหา (Content)
- ประเภทสื่อมวลชน (Journalist)
- ประเภทโฆษณา (Advertising Spot)
- ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary)

รางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติใหม่ โดยผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธานี เหมือนนุช
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คุณภัทรพล เรืองเสน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คุณธีรดนย์ ใช้สมบูรณ์สุข

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ค. 62 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalInnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA