homekeyboard_arrow_rightปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิจัยกับนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิจัยกับนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

20 พฤษภาคม 2564 - ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิจัยกับนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ Webex Event


ซึ่งได้กล่าวถึง 1) ความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 และประเด็นที่รอการปรับตัว โดยเฉพาะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 2) นวัตกรรมกับสังคม และ 3) นวัตกรรมหลังยุคโควิด-19 ที่มีปัญหาและโอกาสมากมายรอการพัฒนานวัตกรรมอยู่ เพื่อเป็นทิศทางให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจนำไปพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศ ช่วยแก้ปัญหา และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย