homekeyboard_arrow_rightNIA ขอร่วมแสดงความยินดี กับ บริษัท โนวี่ (2018) จำกัด และ บริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด ในการร่วมกันเป็นพันธมิตรจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

NIA ขอร่วมแสดงความยินดี กับ บริษัท โนวี่ (2018) จำกัด และ บริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด ในการร่วมกันเป็นพันธมิตรจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)


NIA ขอร่วมแสดงความยินดี กับ บริษัท โนวี่ (2018) จำกัด และ บริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด ในการร่วมกันเป็นพันธมิตรจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Novy Drone และ Gaorai

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Novy Drone และ Gaorai เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในด้านการสื่อสาร การเข้าถึงการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตรมืออาชีพในประเทศไทย และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ การแบ่งปันด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือในด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งสร้างศักยภาพด้านการบริการของทั้ง 2 บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง

การลงนามในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกษตรกรจะมีโอกาสในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากทั้ง 2 บริษัทได้มากและง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการคิดและริเริ่มเป็นพันธมิตรระหว่างสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายกัน 

ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันสูง ดังนั้นนี่จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเป็นต้นแบบให้กับบริษัทสตาร์ทอัพรายอื่นๆ ได้คำนึงถึงการหาพันธมิตรร่วมดำเนินธุรกิจ ดีกว่าการแข่งขันกันเอง ซึ่งสตาร์ทอัพต้องมีความทุ่มเท ทั้งแรงกายและทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทได้ 

NIA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเร่งสร้างสตาร์ทอัพและระบบนิเวศนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพให้เป็นนักบุกเบิกเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ซึ่งสาขาด้านการเกษตร NIA ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการพัฒนาผ่านการบ่มเพาะ เร่งสร้าง จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ให้เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือ Change Maker ในการพลิกโฉมวงการเกษตร 

โดยในปี 2564 ได้ดำเนินโครงการ AgTech Connext สร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสตาร์ทอัพด้านการเกษตรกับเกษตรกรและผู้ใช้งาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของสตาร์ทอัพอย่างโนวี่โดรน และเก้าไร่ โดยจะขยายผลไปในอีกหลากหลายกลุ่มมากขึ้น นับได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือในระบบนิเวศเพื่อสร้างให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างสตาร์ทอัพการเกษตรและเกษตรกรไทยให้เติบโตไปด้วยกัน