homekeyboard_arrow_rightNIA ชวนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

NIA ชวนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

NIA ชวนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village)

โครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1.ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
3) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำสะอาดสำหรับประปาครัวเรือน
4) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5) นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน

2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สัตว์พันธุ์พื้นเมือง (หมูดำ)
3) การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพครัวเรือน
5) นวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
1) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
2) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
3) นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
4) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5) นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปพื้นที่เป้าหมาย
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ อาจารย์และนักวิจัย https://goo.gl/forms/cK1TmdcjHltVgmA52
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ นิติบุคคล https://goo.gl/forms/Lz2ZKZtbpxH6BgZ63