homekeyboard_arrow_rightNIA มุ่งสร้างเครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยร่วมกับ สวทช. จัดการอบรมระดับโลก Qualified Angel Investor Course (QBAC+)

NIA มุ่งสร้างเครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทย

หนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ โดยร่วมกับ สวทช. จัดการอบรมระดับโลก Qualified Angel Investor Course (QBAC+) เมื่อวัน 18-21 พฤษภาคม 


• เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สนช. (NIA) ร่วมกับ สวทช. ในฐานะ WBAF-Thailand จัด Pre-Networking QBAC+ “Linkage and Opportunities to Business Angel Network” นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


• Pre-Networking QBAC+ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและการเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมการอบรม Angel Investor ระดับโลก หลักสูตร Qualified Angel Investor Course (QBAC+) ของ World Business Angels Investment Forum (WBAF) แก่นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม 20 ท่าน จากเครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่กว่า 180 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Angel Investor & VC Network in Action ใน 5 ภูมิภาค เมื่อเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา


• การอบรมหลักสูตร QBAC+ จะมีขึ้นในวันที่ 18-21 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ โดยเป็นการอบรมออนไลน์ เรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิคในการลงทุนของ Angel Investor ในระดับสากล รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรจาก WBAF ซึ่ง NIA ได้มอบโอกาสและสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการอบรมแก่นักลงทุนรุ่นใหม่ 20 ท่าน


• Pre-Networking QBAC+ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Baybars Altuntas, Chairman of WBAF ร่วมบรรยายในหัวข้อ Linkage and Opportunities to World Business Angels Investment Forum


• และการบรรยายเรื่องการสนับสนุนนักลงทุนรุ่นใหม่ ของ NASTDA holding แพลตฟอร์มการลงทุนของ สวทช. โดยคุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.  


• การแชร์ประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม QBAC+ จากรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม QBAC+ รุ่นแรกของไทย ที่ สวทช. จัดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยคุณจารุณี หงษ์วิชุลดา รักษาการผู้จัดการ งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย  และคุณกฤษฎา เฉลิมสุข  Qualified Angel Investor: QBAC+ Programme


NIA โดยศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น การสนับสนุนให้นักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้ารับการอบรม QBAC+ ของ WBAF ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แล้ว ยังเป็นการเปิดประตูสู่สากล สร้างโอกาสทองให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยในการร่วมเป็นเครือข่ายนักลงทุนต่างประเทศ และจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนของไทย Thailand Business Angel Network (TBAN) เพื่อมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งและการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพไทยต่อไป