homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและการสร้างระบบนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และได้หารือแนวทางการพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หอการค้าจังหวัดพัทลุง YEC จังหวัดพัทลุง และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมในพื้นที่ เชื่อมโยงให้เกิดเป็นคลัสเตอร์นวัตกรรม และขยายผลธุรกิจ สินค้า และบริการนวัตกรรมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป


#NIA #Innovation #RegionalConnect