homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมจัดการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”

NIA ร่วมจัดการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”


นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนช. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”ณ ควอเทียร์การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

เนื่องด้วยพันธกิจของ สนช. ที่เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการรังสรรค์การทำนวัตกรรม “สนช.” เป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ สำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มสตาร์ทอัพ SMEs และกิจการเพื่อสังคม ซึ่งจะมีรูปแบบสนับสนุนเป็น 3G ได้แก่ Groom Grant Growth สำหรับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่า ดังนั้นการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม จะสามารถช่วยโลกของเราได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สนช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ให้เป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการ “แผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2558” ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สำคัญของโลก ในปัจจุบันมีการผลิตเม็ดพลาติกชีวภาพชนิดสลายตัวขึ้นในประเทศ และเริ่มมีการขยายการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม BCG Model แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด เรียกระบบเศรษฐกิจใหม่นี้ว่า BCG โมเดล เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B-Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว

ดังนั้น การประกวดในวันนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ สนช. โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบจำนวน 10 ทีม จะได้รับการบ่มเพาะและให้คำปรึกษาให้เกิดความเข้าใจที่การสร้างสรรค์ให้เกิดการบริหารจัดการพลาสติก มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับการพัฒนาที่มีความสอดคล้องทั้งในมติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ต้องตอบตามหลักการของ 3P ซึ่งได้แก่ Profit People และ Planet เพื่อนำไอเดียดังกล่าวไปทำให้เกิดต้นแบบได้จริงต่อไป

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #นวัตกรรมการจัดการพลาสติก #การประกวด