homekeyboard_arrow_rightการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards)

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards) ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย โดยเป็นการจัดประกวดผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัด พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยรางวัลนวัตกรรมฯ จัดประกวดใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ และจะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเกิดการเปิดรับนวัตกรรมไทยไปสู่ระดับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักออกแบบมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
2. เพื่อคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศไปเป็นตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้จดจำการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีมสามารถส่งผลงานได้ ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฎอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “National Innovation Awards” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ถ้วยรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป

7. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกบบตราสัญลักษณ์

1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการเป็นรางวัลนวัตกรรมที่ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย

2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

3. ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “National Innovation Awards” ประกอบในชิ้นงาน

4. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การส่งผลงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งรายละเอียด ดังนี้

1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)    
2. ผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4 (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล niaaward2019@gmail.com

ระยะเวลา 

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร